Stáhněte si verzi pro mobilní zařízení.

Online objednávka přepravy

Pro objednání taxi vyplňte formulář:

Cena:

Odesláním objednávky souhlasíte s Podmínkami služby. Ochrana osobních údajů.

Objednávejte taxi online

Potvrzení objednávky

Vaše objednávka byla přijata, o příjezdu vozu budete informováni.

Zamítnutí objednávky

Objednávka na konrétní čas musí být alespoň 10 minut v budoucnosti... Zkuste to znovu : )

Autorizace

Pro objednání se musíte nejprve autorizovat.

Ceník

Letištní transfery

Ceny zahrnují zpoplatněný vjezd na letiště


Transfery po Praze
Podmínky

Provozovatel www.Firm-transport.cz provozuje službu smluvní přepravy osob, zásilek a drobného nákladu, a to samostatně vlastním vozovým parkem nebo prostřednictvím svých smluvních dopravců. Těmito smluvními přepravními podmínkami se řídí podmínky přepravy osob, zavazadel, živých zvířat, vznik a podmínky přepravní smlouvy, práva a povinnosti zákazníka, provozovatele a smluvního dopravce.

I. Základní pojmy

1. Provozovatel – MH Firm-Transport s.r.o. Tenisová 848/3, Praha 15, 102 00, IČO:05680891 DIČ:CZ05680891

2. Smluvní dopravce – rozumí se provozovatelem k přepravě smluvně zajištěný provozovatel vozidla taxi (samostatný podnikatel)

3. Řidič – rozumí se zaměstnanec provozovatele nebo smluvního provozovatele

4. Zákazník – rozumí se osoba, které je poskytována služba přepravy.

5. Objednavatel - osoba nebo společnost, nebo jiná právní entita, která objednala přepravu u provozovatele pro zákazníka. Ve většině případů je objednavatel zároveň zákazníkem.

6. Přeprava – rozumí se doprava osob, zásilek a zboží a s nimi dopravovaných zavazadel.

7. Zvířata – Pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

8. Smlouva o přepravě (také Přepravní smlouva) – je závazkový právní vztah mezi provozovatelem a objednavatelem, jehož uzavření vzniká výhradně písemnou formou předávanou emailem, nebo jinou elektronickou formou (datová schránka, Facebook, Google +, atd) oboustranně uznávanou a podporovanou.

9. Vyšší moc – je řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, živelné katastrofy, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, překážky na cestě, uzávěry, dopravní omezení, apod.

10. Oprávněné ukončení přepravy – rozumí se jednostranné ukončení přepravy ze strany provozovatele nebo smluvního dopravce, či řidiče, jehož důvodem je hrubé porušení povinností zákazníka ve smyslu ust. těchto SPP a to bez náhrady.

11. Zavazadlo – rozumí se snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

12. Předměty vyloučené z přepravy, jako nebezpečné zavazadlo – rozumí se předmět, nebo obsah zavazadla, jehož přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy. Nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit či znečistit cestující či vozidlo, věci zapáchající, nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády či policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy), omamné a psychotropní látky, biologické materiály, apod.

II. Vznik a plnění přepravní smlouvy

1. Úplné znění SPP je k dispozici na internetových stránkách provozovatele: http://firm-transport.cz

2. Přepravní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky ze strany provozovatele objednavateli po obdržení plné úhrady nebo přijetí garancí provedené úhrady za službu. Do této doby je objednávka pouze nezávazná a potvrzení objednávky nezávazné. Teprve po přijetí platby nebo garancí provozovatel zasílá objednavateli závazné potvrzení a vzniká přepravní smlouva.

3. Objednavatel i zákazník se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat tyto SPP.

4. V případě, že objednavatel je odlišný od zákazníka, má objednavatel za povinnost informovat zákazníka o těchto přepravních podmínkách.

5. Přepravní smlouva je smluvním dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle přepravní smlouvy, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany provozovatele, smluvního dopravce či řidiče.

III. Práva a povinnosti zákazníka a objednavatele

1. Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito SPP a pokyny řidiče či smluvního dopravce. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.

2. Zákazník musí být rezidentem (občanem) některé země EU, anebo musí mít platné doklady prokazující povolení k pobytu v EU - víza a pas.

3. Zákazník má právo být se svými zavazadly přepraven bezpečně do potvrzeného (objednaného) místa. Zákazník má právo přepravu kdykoliv v průběhu jízdy ukončit, avšak v souladu se storno podmínkami provozovatele.

4. Zákazník má dále právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.

5. Již u objednávání přepravy je zákazník povinen upozornit provozovatele na skutečnost, že žádá přepravu zavazadla, zásilky nebo nákladu o celkové hodnotě vyšší než 50.000,- Kč. Takové zavazadlo, zásilku, nebo náklad lze přepravovat pouze s písemným souhlasem provozovatele. Provozovatel může zvýšit částku za převoz dražších zavazadel s ohledem na nutné pojistné krytí a také řidič může změnit trasu dle svého uvážení s ohledem na bezpečnost zajišťovaného převozu.

6. Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především: o udělovat smluvnímu dopravci či řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu, např. požadovat zastavení vozidla v zákazu zastavení, nerespektování značky zákazu vjezdu, apod. o otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo o vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla o kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky o chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním o znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla o znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním o konzumovat zmrzlinu, potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo

7. Dojde-li ze strany zákazníka k poškození interiéru vozidla či znečištění vozidla, zavazuje se zákazník uhradit k rukám řidiče škodu v plné výši plus 1 denní odstávku vozu z důvodu čištění a hygienického zásahu ve výši sazby denního pronájmu vozu s řidičem jako náhradu ušlého zisku. Při znečištění interiéru vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čistění, tj. Kč 4.500,- až Kč 5.000,-- dle intenzity znečištění kůže a potahových materiálů interiéru vozidla. V případě, že zákazník neuhradí tuto částku do 3 pracovních dnů k rukám řidiče hotově, nebo bankovním převodem, stává se ručitelem objednavatel a tento závazek přechází ze zákazníka na objednavatele.

IV. Práva a povinnosti řidiče provozovatele a smluvního dopravce

1. Řidič provozovatele nebo smluvního dopravce je povinen dodržovat obecné právní předpisy, především jejich ustanovení o předcházení škodám, dopravní předpisy a v jejich mezích se řídit pokyny zákazníka.

2. Řidič provozovatele nebo smluvního dopravce je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle čl. III těchto SPP, především pokud je z chování zákazníka zřejmé, že je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Dále je řidič oprávněn odmítnout provedení přepravy, pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob dle technického průkazu vozidla, v případě max. zatížení vozidla, apod.

3. Řidič provozovatele nebo smluvního dopravce je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník projevuje agresivitu, je vulgární, zapáchá, je silně znečištěný, pomočený nebo se dožaduje přepravy věcí, zvířat nebo zavazadel zásilek a nákladu vyloučených z přepravy.

4. Řidič provozovatele nebo smluvního dopravce je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník nesplňuje podmínku uvedenou v bodě III/2 SPP. Řidič je oprávněn požádat zákazníka o předložení potřebných dokladů. V případě, že zákazník takové doklady nemá u sebe, je povinen je předložit neprodleně a platí navíc čekací dobu. Pokud zákazník není schopen takové doklady předložit, řidič má právo přepravu ukončit pro překážky na straně objednavatele/zákazníka bez náhrady ve storno lhůtě.

5. K přepravě lze přijmout nejvíce 3 dospělé osoby, nebo nejvíce 2 dospělé osoby a 2 děti.

V. Podmínky přepravy dětí, zavazadel a živých zvířat

1. Děti je možno přijmout k přepravě pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

2. Žádá-li objednavatel zajištění přepravy dítěte v dětské sedačce, nebo podsedáku je povinen oznámit tento požadavek již při objednání služby včetně věku každého dítěte.

3. Zavazadla se přepravují odděleně v prostoru pro zavazadla. Ve vozidle lze přepravovat jen drobná malá zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.

4. Přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých má řidič (smluvní dopravce) právo odmítnout. Na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla je zákazník povinen upozornit před zahájením přepravy.

5. Nebezpečná zavazadla nebo předměty lze přepravovat pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem provozovatele. Zákazník je povinen oznámit požadavek přepravy nebezpečného zavazadla při objednávce přepravy.

6. Živá zvířata pouze po předchozí domluvě.

7. Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je zákazník povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, nesprávně nebo neúplně uzavřeného zavazadla nebo jeho části či předmětu uvnitř, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci.

VI. Odpovědnost zprostředkovatele

1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu na majetku či zdraví v případě, že ke škodě došlo v průběhu jízdy (nebo v souvislosti s ní), kterou prováděl smluvní dopravce.

2. V případě provádění jízdy smluvním dopravcem jsou smluvními stranami smlouvy o přepravě zákazník a tento smluvní dopravce, zprostředkovateli z této smlouvy nevznikají žádné závazky či povinnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi zákazníky, provozovatelem a smluvními dopravci se řídí českým právním řádem.

2. Tyto SPP nabývají účinnosti dne 1.2.2017